Điều kiện xác định chi phí được trừ khi tính TNCT và khấu trừ thuế GTGT

Công văn số 4619/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng
(Địa chỉ: Km7 Phạm Văn Đồng, P.Hòa Nghĩa, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10175/VPCP-ĐMDN ngày 18/10/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng, thành thị Hải Phòng về:

 • – Chi phí thực hành dự án và
 • – Thuế GTGT được khấu trừ

Về vấn đề này, TCT có quan điểm như sau:

Tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC sở hữu hướng dẫn:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ lúc xác định TNCT:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, siêu thị được trừ đa số khoản chi trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tiễn nảy sinh tương tác đến hoạt động sản xuất, marketing của doanh nghiệp;

b) Khoản chi với đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi giả dụ sở hữu hóa đơn tìm hàng hóa, dịch vụ từng lần với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán bắt buộc có chứng từ thanh toán ko dùng tiền mặt.

Chứng từ tính sổ không dùng tiền mặt thực hành theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT.

Trường hợp tìm hàng hóa, dịch vụ từng lần mang giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà tới thời khắc ghi nhận chi phí, nhà hàng chưa tính sổ và chưa mang chứng từ tính sổ không sử dụng tiền mặt thì siêu thị được tính vào giá tiền được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp khi tính sổ siêu thị ko với chứng từ tính sổ không dùng tiền mặt thì siêu thị buộc phải kê khai, điều chỉnh giảm mức giá đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ ko có chứng từ thanh toán không tiêu dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ thuế quan và các cơ quan chức năng đã sở hữu quyết định thanh tra, đánh giá kỳ tính sở hữu phát sinh khoản giá thành này)…”.

Tại Khoản 2.22, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC với hướng dẫn:

“2.22. …Trong công đoạn đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ của doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động, chênh lệch tỷ giá ân hận đoái phát sinh khi thanh toán:

 • – Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hành đầu tư xây dựng
 • – Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản nợ bắt buộc trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính

được phản chiếu lũy kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán.

Khi TSCĐ hoàn tất đầu tư xây dựng đưa vào tiêu dùng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái nảy sinh trong quá trình đầu tư xây dựng (sau lúc bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào:

 • – Doanh thu hoạt động tài chính hoặc
 • – Chi chi phí tài chính

thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động…”.

Tại Khoản 2.32, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của BTC sở hữu hướng dẫn:

“2.32. Chi về đầu tư XDCB trong quá trình đầu tư để hình thành TSCĐ.

Khi bắt đầu hoạt động SXKD, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng với nảy sinh những khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất buôn bán của nhà hàng (không cần là những khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành của cải cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào giá thành được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp nảy sinh cả khoản:

 • – Chi trả lãi tiền vay và
 • – Thu từ lãi tiền gửi

thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi. Sau lúc bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư”.

Tại Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia nâng cao (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ) quy định như sau:

“2. Cơ sở buôn bán mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư:

 • – Đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khấu trừ hoặc
 •  – Dự án kiếm tìm dò xét và lớn mạnh mỏ dầu khí đang trong công đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động

Nếu thời kì đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia nâng cao của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, giả dụ số thuế GTGT tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ tìm vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở marketing đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền:

 • – Thanh tra
 • – Kiểm tra
 • – Kiểm toán

thì cơ thuế quan mang thể dùng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế GTGT và cần chịu nghĩa vụ về quyết định của mình.”

Tại Điểm b Khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia nâng cao và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định như sau:

“12. Cơ sở buôn bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn có tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền bao gồm các trường hợp sau đây:

b) Trước lúc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, những sáng lập viên với văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hành chi hộ một số khoản mức giá tương tác đến việc:

Thành lập doanh nghiệp

 • – Mua tậu hàng hóa, vật tư thì nhà hàng được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và bắt buộc thực hiện tính sổ cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua nhà băng đối sở hữu những hóa đơn sở hữu giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”
 • – Tại Khoản 3 Điều 15 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC chỉ dẫn thi hành Luật thuế GTGT và
 • – NĐ số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

quy định khía cạnh và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế GTGT(đã được sửa đổi, bổ sung tại TT số 173/2016/TT-BTC) quy định như sau:


“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1. 

 • – Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ tìm vào hoặc
 • – Chứng từ nộp thuế giá trị gia nâng cao khâu du nhập hoặc
 • – Chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoại trừ theo chỉ dẫn của BTC

áp dụng đối mang các tổ chức nước ngoại trừ không có tư bí quyết pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoại trừ kinh doanh hoặc mang thu nhập nảy sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ tính sổ ko sử dụng tiền mặt đối sở hữu hàng hóa, dịch vụ tìm vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ nếu tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sắm vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã với thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt gồm:

 • – Chứng từ thanh toán qua ngân hàng và
 • – Chứng từ thanh toán ko sử dụng tiền mặt khác

hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

…”

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư ven biển Hải Phòng căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên và liên hệ sở hữu cơ quan thuế địa phương trực tiếp quản lý để thực hành theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế với ý kiến để Công ty cổ phần Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng được biết./.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét