Thuế GTGT và thuế TNDN liên quan đến khoản hỗ trợ từ khách hàng tham gia chương trình thương mại công bằng

 

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 61/2020-MXP/CV đề ngày 31/8/2020 của Công ty CP cung cấp hàng thể thao hỏi về thuế GTGT và thuế TNDN tương tác tới khoản tiền hỗ trợ từ người mua tham gia chương trình thương mại công bằng (Fair trade).

Cục thuế TP Hà Nội sở hữu ý kiến như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Về những khoản chi cho người lao động

-Việc xác định tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được Căn cứ điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ những khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, siêu thị được trừ mọi khoản chi giả dụ đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tiễn phát sinh tương tác đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi mang đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu mang hóa đơn chọn hàng hóa, dịch vụ từng lần với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán nên sở hữu chứng từ tính sổ ko tiêu dùng tiền mặt.

Chứng từ tính sổ ko sử dụng tiền mặt thực hiện theo quy định của những văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng…”

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia nâng cao và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ:

+ Tại khoản 9, khoản 10 điều 1 sửa đổi, bổ sung điều 14, điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả của cải cố định) dùng song song cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho sản xuất, buôn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở buôn bán bắt buộc hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp ko hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu ko buộc phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so sở hữu tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu ko bắt buộc kê khai, tính nộp thuế ko hạch toán riêng được.

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia nâng cao hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ tìm vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia nâng cao khâu du nhập hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước bên cạnh theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính vận dụng đối sở hữu các doanh nghiệp nước ngoài không mang tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước không tính buôn bán hoặc mang thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ tính sổ không sử dụng tiền mặt đối có hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ những ví như giá trị hàng hóa, dịch vụ du nhập từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ sắm vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã sở hữu thuế GTGT và ví như cơ sở buôn bán nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài…”

+ Tại điều 3 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ như sau:

“… 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản một Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn lúc bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các ví như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người cần lao (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)

…9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối mang hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với đơn vị kê khai, nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ:

a)…Đối có hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người cần lao thì bắt buộc lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ những chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Căn cứ những quy định trên, trường hợp Công ty dùng khoản tiền tương trợ của đơn vị Fair Trade (là khoản thu nhập khác của Công ty lúc tính thuế TNDN) để trả các khoản thu nhập có thuộc tính lương thuởng tiền công cho người lao động thì Công ty được xác định là giá tiền được trừ khi tính thuế thu nhập nhà hàng nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

Trường hợp Công ty tiêu dùng tiền tương trợ Fair Trade sắm hàng hóa để tặng, trả thay lương cho người lao động của Công ty thì lúc trao hàng hóa cho người lao động, Công ty cần lập hóa đơn GTGT theo quy định. Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào giả dụ đáp ứng những điều kiện và nguyên tắc khấu 2. Về tiền chậm nộp tiền thuế TNDN năm 2019:trừ thuế GTGT theo quy định.

– Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 (có hiệu lực thi hành tới ngày 01/7/2020):

+ Tại điều 10 quy định chung về khai thuế, tính thuế:

“3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

đ) Thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thiết bị 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”

+ Tại điều 26 quy định thời hạn nộp thuế:

“2. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cộng của thời hạn nộp giấy tờ khai thuế đối sở hữu nếu người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước với thẩm quyền khác.”

– Căn cứ Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

+ Tại điều 3 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất:

“2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối sở hữu số thuế thu nhập siêu thị còn nên nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập nhà hàng trợ thì nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, công ty là người nộp thuế thu nhập nhà hàng thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, nhắc từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật pháp về quản lý thuế.”

+ Tại điều 4 quy định trình tự, thủ tục gia hạn:

“1. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy bắt buộc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành tất nhiên Nghị định này cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp một lần cho hầu hết những kỳ của các sắc đẹp thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp giấy tờ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định luật pháp về quản lý thuế. Trường hợp Giấy yêu cầu gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất ko nộp cộng với thời khắc nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ nảy sinh được gia hạn trước thời khắc nộp Giấy bắt buộc gia hạn.

4. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối mang số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn (bao gồm cả ví như Giấy yêu cầu gia hạn gửi cơ quan thuế sau lúc đã nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020.”

– Thực hiện công văn số 5977/BTC-TCT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP:

“a) Số thuế TNDN còn bắt buộc nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN lâm thời nộp theo quý quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ và Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, số thuế TNDN còn nên nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế cần nộp cả năm theo quyết toán.

… c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định của Luật Quản lý thuế khiến cho nâng cao số thuế TNDN cần nộp và gửi đến cơ quan thuế trước lúc hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn xác định theo nguyên tắc tại điểm a nêu trên, trong ấy số thuế bắt buộc nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào giấy tờ khai bổ sung.”

Căn cứ những quy định trên, trường hợp Công ty thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP , Công ty đã gửi Giấy yêu cầu gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định cho cơ thuế quan vào ngày 30/7/2020, tới ngày 12/8/2020 Công ty khai bổ sung giấy tờ quyết toán thuế TNDN năm 2019 theo quy định khiến cho nâng cao số thuế TNDN phải nộp thì số thuế TNDN năm 2019 được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế bắt buộc nộp cả năm theo giấy tờ khai bổ sung; thời hạn nộp thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/8/2020.

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế theo quy định, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 được gia hạn nêu trên ko bị tính tiền chậm nộp. Đối sở hữu số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 ko được gia hạn nhưng Công ty chậm nộp tiền thuế so mang thời hạn quy định thì Công ty nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế.

Trong công đoạn thực hiện chính sách thuế, nếu còn vướng mắc, doanh nghiệp sở hữu thể tham khảo những văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng chuyển vận trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc cửa hàng có Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp để Công ty CP sản xuất hàng thể thao được biết và thực hiện./.


Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:


 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt


ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét