Phương thức góp vốn để thành lập doanh nghiệp

Công văn số 1057/TCT-CS V/v thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Công ty TNHH sắm tậu tại nhà VTV – Hyundai
(Đ/c: Lầu 1, Tòa nhà Thiên Sơn, Số 800, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCM)

TCT nhận được công văn số 43/2017/CV/VTV-Hyudai ngày 26/10/2017 của Công ty TNHH sắm mua tại nhà VTV – Hyundai về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế với quan điểm như sau:

Tại Điều 35 Luật công ty số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về TS góp vốn như sau:

“Điều 35. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn với thể là:

 • – Đồng Việt Nam,
 • – Ngoại tệ tự do chuyển đổi,
 • – Vàng,
 • – Giá trị quyền tiêu dùng đất,
 • – Giá trị quyền có trí tuệ,
 • – Công nghệ,
 • – Bí quyết kỹ thuật,
 • – Các của cải khác sở hữu thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm:

 • – Quyền tác giả,
 • – Quyền liên quan đến quyền tác giả,
 • – Quyền mang công nghiệp,
 • – Quyền đối sở hữu giống cây trồng
 • – Các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của luật pháp về sở hữu trí tuệ.

Chỉ cá nhân, doanh nghiệp là chủ mang hợp pháp đối sở hữu những quyền nhắc trên mới sở hữu quyền dùng những tài sản đấy để góp vốn.”

Tại khoản 3 Điều 66 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu như sau:

“3. Việc nhận vốn góp bằng những chiếc của cải vô hình như:

 • – Bản quyền,
 • – Quyền khai thác,
 • – Sử dụng tài sản,
 • – Thương hiệu,
 • – Nhãn hiệu…

chỉ được thực hiện lúc mang quy định cụ thể của luật pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Khi luật pháp chưa mang quy định cụ thể về vấn đề này, những giao tế góp vốn bằng nhãn hiệu, nhãn hàng được kế toán như việc đi thuê tài sản hoặc nhượng quyền thương mại, theo đó:

– Đối mang bên góp vốn bằng thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại:

 • + Ghi nhận số tiền thu được từ việc cho bên kia tiêu dùng nhãn hiệu,
 • + Tên thương nghiệp là doanh thu cho thuê của cải vô hình,
 • + Nhượng quyền thương mại,
 • + Không ghi nhận tăng giá trị khoản đầu tư vào tổ chức khác và thu nhập hoặc vốn chủ sở hữu tương ứng mang giá trị khoản đầu tư;

– Đối mang bên nhận vốn góp bằng thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại:

 • + Không ghi nhận giá trị thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại
 • + Ghi nâng cao vốn chủ sở hữu tương ứng với giá trị thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương nghiệp nhận vốn góp.
 • + Khoản tiền trả cho việc tiêu dùng nhãn hiệu, thương hiệu, tên thương nghiệp được ghi nhận là tầm giá thuê tài sản, tầm giá nhượng quyền thương mại.”

– Tại Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế GTGT quy định như sau:

“6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao đầu vào

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo bí quyết khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia nâng cao đầu vào như sau:

a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, marketing hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia nâng cao được khấu trừ toàn bộ, nói cả thuế giá trị gia tăng đầu vào ko được bồi thường của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất;

….

2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:

a) Có hóa đơn GTGT chọn hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu;

b) Có chứng từ tính sổ không sử dụng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ tậu vào, trừ hàng hóa, dịch vụ tìm từng lần mang giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

c) Đối mang hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, bên cạnh những điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này còn nên có:

 • – Hợp đồng ký kết có bên nước ngoại trừ về việc bán, gia công hàng hóa, chế tạo dịch vụ;
 • – Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ;
 • – Chứng từ tính sổ không tiêu dùng tiền mặt;
 • – Tờ khai thương chính đối sở hữu hàng hóa xuất khẩu.

Việc tính sổ tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là tính sổ ko tiêu dùng tiền mặt.”

– Tại Điểm a Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về các giả dụ không bắt buộc kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“a) Góp vốn bằng của cải để có mặt trên thị trường doanh nghiệp.

Tài sản góp vốn vào công ty phải có:

 • + Biên bản góp vốn cung ứng kinh doanh,
 • + Hợp đồng liên doanh, liên kết;
 • + Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức sở hữu chức năng định giá theo quy định của pháp luật), tất nhiên bộ hồ sơ về xuất phát tài sản.”

– Tại khoản 10 Điều một Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“…

4. Các giả dụ tính sổ ko dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

a) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ chọn vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ sắm vào có giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức tính sổ này được quy định cụ thể trong hiệp đồng thì nên sở hữu biên bản đối chiếu số liệu và công nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ chọn vào có hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên đồ vật ba nên mang biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên khiến căn cứ khấu trừ thuế.

…”

– Tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về lập hóa đơn như sau:

“…Ngày lập hóa đơn đối sở hữu sản xuất dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp công ty sản xuất dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi chế tạo dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

Căn cứ những quy định, chỉ dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng, về nguyên tắc:

 • – “Góp vốn bằng tài sản để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp” thuộc đối tượng ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo chỉ dẫn tại khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
 • – Trường hợp, cơ sở marketing cung ứng dịch vụ cho cơ sở buôn bán khác để chuyên dụng cho hoạt động phân phối kinh doanh chịu thuế GTGT thì:

Bên bán thực hành lập hóa đơn GTGT để kê khai, tính nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định. Ngày lập hóa đơn đối với sản xuất DV là ngày hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Căn cứ hóa đơn bên bán lập, bên mua được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp đáp ứng những điều kiện theo quy định.

Theo biểu thị tại công văn số 43/2017/CV/VTV-Hyudai ngày 26/10/2017 của Công ty TNHH tậu chọn tại nhà VTV – Hyundai và Hợp đồng liên doanh giữa những bên:

– Công ty được có mặt trên thị trường từ ba nhà đầu tư bao gồm:

 • + Công ty Hyundai Home Shopping Network Hàn Quốc – HDHS (tỷ lệ góp vốn 50%);
 • + Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam – VTVcab (tỷ lệ góp vốn 25%)
 • + Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình – Viễn thông Việt Nam – VTVB (tỷ lệ góp vốn 25%).

– Công ty HDHS góp vốn bằng tiền mặt,

– CTY VTVcab góp vốn bằng việc bù trừ số tiền cho Cty VTV – Hyundai sử dụng DV độc quyền bí quyết công nghệ phát sóng kênh sắm tậu tại nhà

– Công ty VTVB góp vốn bằng việc bù trừ số tiền cho Công ty VTV-Hyundai dùng DV độc quyền bí quyết kỹ thuật để SX chương trình tìm tìm tại nhà.

Công ty VTVcab và Công ty VTVB đã xuất hóa đơn GTGT mang thuế suất thuế GTGT 10%, kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra đối với dịch vụ chế tạo cho Công ty VTV-Hyundai nêu trên.

Theo GCN ĐK đầu tư lần đầu ngày 02/12/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp thì:

Phương thức góp vốn của Công ty VTVcab và Công ty VTVB là bí quyết kỹ thuật.

Tuy nhiên, theo biên bản đánh giá tại Công ty TNHH mua chọn tại nhà VTV – Hyundai nêu bản tính Công ty VTVcab và Công ty VTVB góp vốn bằng tiền vào Công ty VTV – Hyundai.

 1. Do đó, đề nghị Công ty TNHH chọn tìm tại nhà VTV – Hyundai,
 2. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam – VTVcab và
 3. Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình – Viễn thông Việt Nam – VTVB
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
 5. Các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan

để xác định phương thức góp vốn của Công ty VTVcab và Công ty VTVB vào Công ty VTV – Hyundai là góp vốn bằng tiền mặt hay góp vốn bằng bí quyết kỹ thuật, việc góp vốn duyệt y hình thức bù trừ như nêu trên đã ưng ý mang quy định của pháp luật hay chưa. Trên cơ sở quan điểm những Cơ quan chức năng có thẩm quyền, Cục Thuế TP HCM hướng dẫn DN thực hành theo quy định.

TCT với quan điểm để Cục Thuế TP HCM và Công ty TNHH sắm tìm tại nhà VTV – Hyundai được biết.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt trên misa
 • khấu trừ thuế gtgt là gì
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • cách khấu trừ thuế gtgt
 • điều kiện khấu trừ thuế gtgt đầu vào
 • phương pháp khấu trừ thuế gtgt
 • khấu trừ thuế gtgt mua xe ô tô
 • khấu trừ thuế gtgt hàng nhập khẩu
 • khấu trừ thuế gtgt tài sản cố định
 • thuế gtgt không được khấu trừ tính vào chi phí
 • khấu trừ thuế gtgt như thế nào
 • thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ là gì
 • bút toán khấu trừ thuế gtgt

ThueThuNhapCaNhan

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét